اولین همایش منطقه ای سلامت زنان اردیبهشت 90

اولین همایش منطقه ای سلامت زنان

اولین همایش منطقه ای سلامت زنان در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید.


 

محورهای همایش:آخرین دستاوردهای علمی در رابطه با سلامت زنان
آخرین دستاوردهای علمی در رابطه با بیماریهای زنان
نیازهای مشاوره ای و آموزشی در دوران مختلفی تکاملی زنان
نقش سلامت زنان در ارتقاء الگوری مصرف
نقش سلامت زنان در ارتقاء سلامت خانواده
نقش سلامت زنان در ارتقاء سلامت اجتماع
نقش سلامت زنان در ارتقاء سلامت روان
نقش سلامت زنان در ارتقاء سلامت کودکان
نقش سلامت زنان در ارتقاء شیوه زندگی
نقش سلامت زنان در ارتقاء مدیریت خانواده
نقش سلامت زنان در ارتقاء بهبود کیفیت زندگی

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای سلامت زنان