چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس تیر 97

چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس

Fourth Congress of Ultrasound in Emergency Medicine

چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس

چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ توسط دپارتمان طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.