پانزدهمین همایش ملی برنج اسفند 91

پانزدهمین همایش ملی برنج

Fifteenth National Conference on Rice

پانزدهمین همایش ملی برنج

پانزدهمین همایش ملی برنج در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۱ تا ۲ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در شهر ساری برگزار گردید.اهداف همایش:

•تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران و کارشناسان برنج و  ارائه دستاوردهای علمی و فنی توسط پژوهشگران عرصه های مرتبط با علوم برنج
•انعکاس نتایج پژوهش های انجام شده به بخش های اجرایی، بهره برداران و کشاورزان برای رفع موانع و مشکلات تولید پایدار برنج
•بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست های کلان بخش کشاورزی در خصوص برنج و ارائه پیشنهادات سازنده صاحبنظران به سیاستگزاران و مجریان بخش کشاورزی

محور های همایش:

•برنج ایرانی، سرمایه ملی
•چالش های تولید پایدار
•تولید اقتصادی و ارتقای بهره وری
•نقش تشکل های مردمی پایدار و تأثیر گذار