بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران آذر 97

بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران

Twenty-second Annual Iranian Nuclear Medicine Conference

بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران

بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۷ تا ۴ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در شهر یزد برگزار گردید.


 محور های همایش:

کاربرد پزشکی هسته ای درتشخیص کلینیکی و درمان

تشخیص و ارزیابی بیماری های قلبی

تشخیص و ارزیابی سرطانها

درمان بوسیله رادیونوکلئیدها

داروسازی هسته ای، فیزیک و حفاظت پرتویی

کاربرد پزشکی هسته ای در تشخیص بیماریهای کودکان و نوزادان

PET-CT