اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی جنسی و تکنیک های کمک باروری اسفند 95

اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی جنسی و تکنیک های کمک باروری

The first symposium of sexual stem cells and assisted reproductive techniques

اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی جنسی و تکنیک های کمک باروری

اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی جنسی و تکنیک های کمک باروری در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل پژوهشگاه رویان برگزار گردید.


محورها:
- سلول های بنیادی جنسی
- تغییرات پویایی ایی ژنتیک در طی اسپرماتوژنز و مراحل اولیه پس از لقاح
- واریکوسل از دیدگاه سلولی و مولکولی در ناباروری
- انجماد اسپرم، تخمک و بافت تخمدان
- نقش سلول های بنیادی آندومتر در باروری و ناباروری