اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی اردیبهشت 90

اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در شهر شوشتر برگزار گردید.


پیام دبیر علمی همایش
اکوفیزیولوژی گیاهی علمی است که به بررسی رابطه میان عوامل درونی گیاه و عوامل محیطی می پردازد. در واقع این بخش از علوم گیاهی به چگونگی کارکرد سلولی گیاهان (فیزیولوژی گیاهی) تحت تاثیر عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان (اکولوژی گیاهی ) می پردازد. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی به طور تخصصی پیرامون مسائلی که در تشکیل عملکرد گیاهان زراعی موثر است بحث می نماید. این حوزه مطالعه گیاهی گستره وسیعی از علوم مربوط به گیاهان را در بر می گیرد بطوریکه می توان رشد و نمو یک گیاه زراعی از مرحله جوانه زنی تا تشکیل عملکرد را در قالب این علم بررسی نمود.
اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی فرصت ارزنده ای است که از طریق آن می توان با حضور پژوهشگران رشته های مرتبط، با جدید ترین یافته ها و دستاوردهای حاصل از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با مبحث تولید گیاهان زراعی آشنا شد. سعی شده است محورهای همایش به نحوی طراحی شوند که تمام جنبه های رشد و نمو گیاه زراعی را در بگیرد بطوریکه عواملی مانند رقابت علف های هرز یا به نژادی گیاهان زراعی و حتی مباحث نوینی مانند استفاده از مدلسازی در تولید گیاهان زراعی نیز در آن گنجانده شده است. امید است با حضور جنابعالی در این همایش، هم اندیشی مناسبی جهت بررسی تحقیقات انجام شده و طرح ریزی مطالعات مربوط به اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی در آینده در منطقه برداشته شود


اهداف همایش
آشنایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با تحقیقات در زمینه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی


محورهای اصلی
اکولوژی و فیزیولوژی بذر
اثر تنش های محیطی بر کارآیی گیاهان زراعی
اکوفیزیولوژی علف های هرز
به نژادی گیاهان زراعی
مدلسازی گیاهان زراعیمقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی