اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف اسفند 97

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف

SHARIF NEUROSCIENCE SYMPOSIUM

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.


 

 

 

محورهای همایش

نوروساینس سیستم

نوروساینس محاسباتی

پردازش سیگنال های مغزی

تصویر برداری از سیستم های عصبی 

هوش زیستی و هوش عصبی 

رابط مغز و رایانه 

بینایی انسان وماشین

شبکه های عصبی