پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور تیر 97

پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷ تا ۸ تیر ۱۳۹۷ توسط سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ و انجمن‌های علمی-تخصصی پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.