چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان خرداد 87

چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

4th Seminar of University Student's Mental Health

چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای سمینار:

-                 بررسی ابعاد مختلف مشکلات روانی – اجتماعی دانشجویان (شیوع شناسی، سبب شناسی، آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری)
-                 شیوه ها و راهکارهای ارتقاء سطح بهداشت روانی دانشجویان
-                 نقش عوامل مؤثر در ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان (دین و معنویت، فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و ... )
-                 نقش اساتید، مدیریت های دانشگاهی و سیاست گذاری ها در ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان
-                 شیوه های مشاوره مؤثر مبتنی بر فرهنگ بومی کشور
-                 پیشگیری و مداخلات درمانی در سوء مصرف مواد بین دانشجویان
-                 بررسی نقش همکاری خانواده و دانشگاه در ارتقاء سلامت روانی دانشجویان
-                 رابطه بهداشت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
-                 برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه بهداشت روانی دانشجویان
-                 سایر تحقیقات مرتبط با بهداشت روانی دانشجویان