شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران اردیبهشت 89

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط جامعه دامپرشکان ایران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران