کنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل آذر 95

کنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل

National Congress on Traditional Medicine and Pharmacy and Complementary Medicine

کنگره بین المللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۵ توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


طب سنتی:
سبک زندگی سالم و نقش آن در پیشگیری ازبیماری ها
درمان بیماری‌های شایع ازدیدگاه طب سنتی ایران
فرهنگ و باورهای عمومی مردم مناطق مختلف ایران
نقش طب سنتی درتوانبخشی بیماران خاص وگروه های آسیب پذیر (کودکان و غیره)
 داروسازی سنتی:
ساخت و استانداردسازی فرآورده های طب سنتی و فرموله کردن اشکال جدید دارویی سنتی
مطالعات بالینی مفردات و مرکبات طب سنتی ایران
عوارض، تداخلات و خطاهای درمان با گیاهان دارویی
طب مکمل:
آیورودا، طب چینی، طب سوزنی، ماساژ و سایر رشته های طب مکمل
 تاریخ پزشکی:
تاریخ پزشکی دوران اسلام
دانشمندان و آثار طبی تمدن اسلامی
تاریخ داروشناسی و داروسازی دوره اسلامی
دانشمندان و آثار دوره تمدن اسلامی درباره مفردات و ترکیبات دارویی
تاثیر و تاثر زیست بوم ها و مکاتب علمی پزشکی سنتی بر یکدیگر
تاریخ جراحی، چشم پزشکی، دندان پزشکی و دیگر شاخه های طب در ایران و اسلام