یازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال

یازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال

11th Annual Colorectal Congress

یازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.


محورهای کنگره

-        Colon & rectal polyps

-        Local excision of rectal neoplasms

-        Rectal cancer: watch & wait

-        Trans- anal total mesorectal excision (TaTME)

-        The role of Neo-adjuvant therapy in colon cancer

-        Management of local recurrence in colorectal cancer

-        Metastatic colorectal cancer

-        Anal cancer

-        Appendiceal neoplasms

-        Mucinous adenocarcinoma,special considerations

-        Pre- sacral tumors

-        Rare tumors (carcinoid,GTST,lymphoma)