بهمن 98

در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ توسط در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور اصلي كنگره :

 تحول و نو آوري در آموزش علوم پزشكي (با محوريت اخلاق در آموزش )

كميته هاي اخلاق بيمارستاني

 راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته سازمان نظام پزشكي

 

محورهاي فرعي كنگره :

فلسفه اخلاق - اخلاق باليني - اخلاق در آموزش  پزشكي - آموزش اخلاق پزشكي - اخلاق در پژوهش هاي پزشكي - اخلاق پرستاري

اخلاق داروسازي -  اخلاق دندانپزشكي - اخلاق پيراپزشكي - اخلاق در ارائه خدمات پاراكلينيكي - اخلاق بيمارستاني - عدالت در سلامت

حقوق بيماران - فلسفه پزشكي -  حقوق پزشكي -  فقه پزشكي -  برنامه درسي پنهان آموزش اخلاق -  اخلاق در سلامت عمومي و سياستگذاري سلامت – اخلاق در بلايا – اخلاق پزشكي در رسانه - اخلاق در مراقبت از سالمندان -  اخلاق در مراقبت هاي آغاز و پايان حيات - اخلاق در روش هاي كمك باروري - اخلاق سازماني - اخلاق در پژوهش بر حيوانات - اخلاق در پيوند اعضا و بافت – اعتلاي اخلاق حرفه اي -  اخلاق در فناوري هاي زيستي -  اخلاق در مراقبت از گروه هاي آسيب پذير - اخلاق در مراقبت هاي طب تسكيني- اخلاق در خطاهاي پزشكي - اخلاق در پزشكي از راه دور( telemedicine)مقالات پذیرش شده در