همایش سراسری باروری و ناباروری و لاپاراسکوپی شهریور 87

همایش سراسری باروری و ناباروری و لاپاراسکوپی

Iranian Congress of Obstetrics and Gyn

همایش سراسری باروری و ناباروری و لاپاراسکوپی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۷ تا ۴ شهریور ۱۳۸۷ توسط مرکز باروری و ناباروری الزهرای دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن متخصصین زنان مامایی ایران شاخه آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار گردید.


همایش سراسری باروری، ناباروری و لاپاراسکوپی