یازدهمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران دی 89

یازدهمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران

11th International Congress of Anesthesiology and Critical Care of Iran

یازدهمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۸۹ تا ۲۴ دی ۱۳۸۹ توسط انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.