اسفند 99

در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 محورهای کنفرانس:
بیوشیمی
 بیوفیزیک

بیوتکنولوژی

 نانوبیوتکنولوژی
بیوانفورماتیک

سیستماتیک گیاهی

فیزیولوژی گیاهی
ژنتیک
سلولی و مولکولی
بیوسیستماتیک جانوری
تکوین جانوری

فیزیولوژی جانوری

شیلات و آبزیان

میکروبیولوژی
 ویروس شناسی
بوم شناسی و محیط زیست

مهندسی کشاورزی
کووید-۱۹ (تشخیص، اپیدمیولوژی، درمان، کنترل و آسیب های اجتماعی-اقتصادی)مقالات پذیرش شده در