سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی تیر 99

سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

the 3rd pediatric congress professor amirhakimi

سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹ تا ۶ تیر ۱۳۹۹ توسط انجمن متخصصین کودکان فارس برگزار گردید.