اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه: سیستم ها، فناوری و مدیریت مهر 97

اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه: سیستم ها، فناوری و مدیریت

First International Congress on International Health Care: Systems, Technology and Management

اولین کنگره بین المللی طب مراقبت های ویژه: سیستم ها، فناوری و مدیریت در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات بهبود کیفیت مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گروه مهندسی سیستم های سلامت دانشگاه تربیت مدرس، انجمن علمی مهندسی سیستم های سلامت ایران، انجمن مراقبت های ویژه ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور های کنگره مراقبتها

 تعالی نظام ارایه خدمات و مدل های مراقبتی انواع مراقبتهای ویژه

مدل ها و روش های اداره بخش های مراقبت های ویژه

مراقبت های ویژه مبتنی بر مشارکت و همکاری بین متخصصان و پرستاران

مدیریت و پایش مراقبت های بعدی و بهپایش بیمار پس از ترخیص

مدل سازی جریان بیمار، تفکر سیستمی و کاربردهای شبیه سازی

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراقبتهای ویژه

آینده پژوهی در خدمات مراقبتهای ویژه

کیفیت خدمات ، خلق ارزش ، بهبود فرآیند و عملکرد

نوآوری های تحول آفرین و روندهای نوظهور در پزشکی مرلقبتهای ویژه

سلامت همراه (mHEALTH) و اینترنت اشیا در سلامت ( HIOT)

روش های برتر در پرداخت هزینه های مراقبت های ویژه با انگیزه بهبود خدمات

شخصی سازی پزشکی در مراقبت های ویژه

کامیابی ها ( داستانهای موفیت ) و درس های آموزنده در پزشکی مراقبت های ویژه

پزشکی مراقبتهای ویژه مبتنی بر شواهد

ادغام فرهنگ مراقبت های ویژهو تسکینی در بخش های ICU

مراقبتهای ویژه بیمار و خانواده محور

منابع انسانی ، پرستاری و کارکنان مقیم در پزشکی مراقبتهای ویژه