اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس مرداد 97

اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس

The Ist International Congress of Updates on Cystic Fibrosis

اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس

اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۷ تا ۴ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و وزرات بهداشت و درمان آموزش پزشکی،مرکز تحقیقات سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.