هجدهمین همایش بیماری های گوارش و کبد ایران آبان 97

هجدهمین همایش بیماری های گوارش و کبد ایران

18th Iranian Digestive and Liver Diseases Congress

هجدهمین همایش بیماری های گوارش و کبد ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران در شهر تهران برگزار گردید.