دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها اسفند ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها

پوستر دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها

دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز ، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها