سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و هفتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل شهریور 91

سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و هفتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

Thirteenth International Congress on Fertility and Infertility & Seventh Medical Conference in Reproductive Medicine

سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و هفتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه رویان در شهر تهران برگزار گردید.


دبیر علمی:

دکتر مریم نیک نژادی           

دبیر اجرایی:

دکتر عبدالحسین شاهوردی        


گروه هدف:

18 بازآموزی جهت متخصصین زنان وزایمان، متخصصین ارولوژی، متخصصین ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)، دکترای علوم تشریحی (آناتومی)، دکترای بهداشت باروری، دکترای بیولوژی تولید مثل.
12 بازآموزی جهت متخصصین رادیولوژی، متخصصین آسیب شناسی، دکترای ایمنی شناسی، دکترای اپیدمیولوژی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی، دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی مامایی، کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی، کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی.
9 بازآموزی جهت متخصصین بیماریهای داخلی، متخصصین بیهوشی، دکترای داروسازی بالینی، متخصصین روانپزشکی، دکترای بهداشت مادر و کودک، دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی پرستاری، کارشناسی علوم آزمایشگاهی.