دی 00

در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ تا ۲۹ دی ۱۴۰۰ توسط در شهر نجف آباد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

۱- محورهای عمومی همایش
الف: حوزه شناختی
- تمرکز حوزه دانش سلامت و بهداشت بر تبیین ساختار، ماهیت دانش جدید و فرایند نظامهای بین الملل در جهان پساکرونا با توجه به علوم بین رشته ای
- شناخت شاخصهای جدید قدرت با ابزار سلامت و بهداشت در حکمرانی در جهان پساکرونا با توجه به علوم بین رشته ای
- تبیین شاخصه های افراد دانش مدار در در حیطه مختلف علوم سلامتی و بهداشت در جهان پساکرونا با توجه به علوم بین رشته ای

ب: حوزه کاربردی
- نحوه کنش و واکنش و تعاملات بین المللی با محوریت تمدن سازی نوین سلامت در حکمرانی در جهان پساکرونا با توجه به علوم بین رشته ای
- نحوه سیاستگذاری مطلوب در ابعاد سلامت و بهداشت در حکمرانی در جان پساکرونا با توجه به علوم بین رشته ای
- تبیین جایگاه علوم مختلف در حوزه های سلامت و بهداشت در دانشگاه برای دستیابی به حکمرانی تمدن ساز در جهان پساکرونا
- تبیین سبک زندگی جدید در جهان پساکرونا با توجه به علوم بین رشته ای
- نحوه کاربست دانش جدید سلامتی در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی در جهان پساکرونا با توجه به علوم بین رشته ای

۲- محورهای تخصصی همایش

حوزه مهندسی معماری و شهرسازی
- شاخص های دانش مداری بین رشته ای سلامت در دوزان کرونا و پسا کرونا

 باز طراحی فضاهای شهری درراستای مدیریت استرس شهروندان در دوران کرونا و پساکرونا

معماری داخلی (بناهای بهداشتی-درمانی، آموزشی، مسکن، اجتماعی -تفریحی، اقامتی و اداری) در عصر پاندمیک و پساکرونا

طراحی صنعتی در عصر پاندمیک و پساکرونا

- سیاست گذاری مطلوب بین رشته ای سلامت در دوران کرونا و پساکرونا
نقش معماری و معماران منظر در در دوران کرونا و پساکرونا

نقش تاب آوری شهرها در دوران کرونا و پساکرونا

نقش حکمروایی خوب شهری در دوران کرونا و پساکرونا

نقش الگوی برنامه ریزی شهری سالم در دوران کرونا و پساکرونا

- سبک زندگی جدید در دوران کرونا و پساکرونا مبتنی بر دانش بین رشته ای
باز اندیشی در طراحی مسکن در دوران کرونا و پساکرونا

تغییر الگوی سکونت و فعالیت در دوران کرونا و پساکرونا

هوشمندسازی شهرها و جامعه شهری در عصر پاندمیک

تغییر در شیوه های مختلف حمل و نقل شهری در عصر پاندمیک

آموزش معماری و شهرسازی در عصر پاندمیک

حوزه مهندسی صنایع
- تصمیم گیری و بهینه سازی در سطوح خدماتی و تولیدی در دوران کرونا و پسا کرونا

- مدیریت مالی در سطوح خرد و کلان در دوران کرونا و پسا کرونا

- مدیریت و مهندسی سیستم های سلامت در دوران کرونا و پسا کرونا

- مدیریت و مهندسی کیفیت سطوح خدماتی و تولیدی در دوران کرونا و پسا کرونا

- مدیریت بحران و ریسک در سطوح خدماتی و تولیدی در دوران کرونا و پسا کرونا

حوزه مهندسی پزشکی
-ساز وکارهای مقابله با گسترش بیماری های اپیدمی با تولید تجهیزات پزشکی مصرفی وغیرمصرفی مناسب

-کنترل وجلوگیری از گسترش بیماریهای مشابه با تولید تجهیزات استرلیزاسیون خانگی

-نقش تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای کشور در راستای جلوگیری ازگسترش بیماری

- کنترل وجلوگیری از گسترش بیماریهای مشابه با تولید تجهیزات مناسب برای استفاده در مراکز عمومی

حوزه مهندسی کامپیوتر
- خدمات سلامت از راه دور، پزشکی از راه دور و مراقبت از راه دور

- کاربرد پردازش تصویر در حوزه سلامت و پزشکی

- کاربرد داده کاوی و هوش مصنوعی در حوزه سلامت و پزشکی

- اینترنت اشیاء و مراقبت از راه دور بیماران

- کاربرد هوش تجاری در حوزه سلامت و پزشکی

- سیستمهای پیشنهاد دهنده در حوزه سلامت و پزشکی

-کاربرد شبکه های اقتضایی پروازی و خودروئی در انتقال دارو در زمان کرونا

حوزه پرستاری
- طراحی راهکارهای نوین مراقبتی در سطوح مختلف پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای نوپدید
- نقش تیم سلامت در سطوح مختلف پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای نوپدید
- آینده پژوهی شغلی تیم سلامت در پسا کرونا
- شناخت عوارض کرونا در کودکان در دوره های سنی مختلف
- طراحی برنامه تقویت بنیه روان دانشجویان حوزه سلامت
- بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان و تیم سلامت در شیوع بیماریهای نوپدید
- طراحی پروتکل اخلاقی برای تیم سلامت در مواجهه با بحران
- مراقبت های مدیریت شده در بیماران مبتلا به کرونا
- توسعه و تجهیز بیمارستانی مبتنی بر نیازهای جدید در دوره پساکرونا
- تغییرات سبک زندگی در پسا کرونا
- مدیریت مراقبت از گروههای پرخطر در مواجهه با بحران
- تغییرات مثبت و منفی سلامت روان در جهان پسا کرونا

حوزه مامایی

- شناخت عوارض پس از زایمان در مادران مبتلا به کرونا

- شناخت عوارض ناشی از کرونا در نوزادان متولد شده از مادران کرونا

- آینده پژوهی در سبک فرزند آوری در جامعه

- مدیریت مراقبتهای پس از زایمان در مبتلایان به کرونا

- مدیریت مراقبت از نوزادان متولد شده از مادران کرونا

- کیفیت باروری و پیامدهای حاصل از آن در زنان پس از بهبودی از کرونا

- توسعه محتوای آموزشی در مدیریت و ارائه بهداشت باروری در شیوع بیماریهای نوپدید

- توسعه محتوای آموزشی جامع ویژه مادران در مراکز بهداشتی درمانی

حوزه علوم انسانی
- تغییر سبک زندگی و حفظ سلامت روانی در خانواده در دوره کرونا و پسا کرونا

- مدیریت سازمان در عصر کرونا شامل(مدیریت منابع انسانی- مدیریت زنجیره تامین- مدیریت آموزش های سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت بحران- مدیریت سیستم های اطلاعاتی- مدیریت استراتژیک- مدیریت بازاریابی)

 


 مقالات پذیرش شده در