سومین همایش سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی بهمن 97

سومین همایش سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی

Third Conference on Sexual Health - Fertility and Midwifery Consultation

سومین همایش سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی

سومین همایش سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط دفتر آموزش مداوم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گلستان،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی،دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار گردید.


محورهای کنگره:  
• سلامت باروری
• سلامت جنسی
• مشاوره و توانمند سازی هنگام بحران (فردی-اجتماعی- بلایای طبیعی و ...) در نظام سلامت
 جایگاه مامایی و مشاوره در مامایی در نظام سلامت