دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان آبان 89

دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان

2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases

دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۹ تا ۵ آبان ۱۳۸۹ توسط سازمان نظام دامپزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.