دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران مهر 87

دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران

2nd Iranian Congress of Clinical Microbiology

دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۷ تا ۱۸ مهر ۱۳۸۷ توسط مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد البرزی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای اصلی همایش :
   - باکتری شناسی بالینی
   - ویروس شناسی بالینی
   - قارچ شناسی بالینی
   - انگل شناسی بالینی
   - ایمنی شناسی بیماریهای عفونی
   - بیماریهای مشترک انسان و دام
   - مقاومت های دارویی
   - واکسیناسیون
   - عفونتهای ناشی از مواد غذایی
   - سل و مقاومت دارویی