چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی ) فروردین 96

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )

4nd International and 6th National Congress of Endocrine & Metabolism Updates

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی ) در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محور همایش:

با توجه به محوریت اختلالات غدد و متابولیسم در این همایش، اولویت های زیر جهت ارسال خلاصه مقالات در نظر گرفته شده اند:
دیابت و پره دیابت
اختلالات لیپید، چاقی و سندرم متابولیک
بیماریهای تیروئید
اوستئوپروز و سایر اختلالات کلسیم و فسفر
بیماریهای غدد فوق کلیوی
اختلالات گنادها
اختلالات هیپوفیز و نوراندوکربن
سایر اختلالات غدد و متابولیسم
بدیهی است کمیته علمی همایش خلاصه مقالات ارسالی در تمامی حوزه های پایه، بالینی، اپیدمیولوژیک، پژوهش های کاربردی مرتبط با سیستم های بهداشتی و تبعات اقتصادی، اجتماعی و روانی مرتبط با بیماریهای غدد و متابولیسم را، بدون لحاظ نمودن محدودیت در گروه های سنی و با توجه به محتوای تازه و بدیع آنها مورد بررسی قرار خواهد داد.