کنگره نوزادان ایران مهر 97

کنگره نوزادان ایران

Iranian Infants Congress

کنگره نوزادان ایران

کنگره نوزادان ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در شهر تهران برگزار گردید.