کنگره بین المللی کانسرهای زنان مهر 87

کنگره بین المللی کانسرهای زنان

کنگره بین المللی کانسرهای زنان در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.