سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت آذر 96

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ تا ۳ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محور اصلی: 
1) سلامت فرد، خانواده، جامعه    
2) ظرفیت سازی برای ارتقای سلامت    
3) خلاقیت و نوآوری در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت    

محور ف:رعی
الف) سبک زندگی سالم
ب) خود مراقبتی در بیماریها
ج) محیط های حامی ارتقای سلامت
د) آسیب های اجتماعی
ن) تعیین کننده های اجتماعی سلامت
و) سواد سلامت
ه) تعیین کننده های اجتماعی سلامت
الف) جلب حمایت و بسیج اجتماعی
ب) توانمند سازی و مشارکت
ج) عدالت در سلامت
د) بازنگری سیستم های ارائه خدمات بهداشتی
ن) سلامت در همه سیاستها
الف) ابزارهای اندازه گیری
ب) نظریه ها و الگوها
ج) برنامه ها و پروتکل های آموزشی
د) آینده پژوهی در ارتقای سلامت
ن) تکنولوژی های یادگیری نوین