دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی

دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی

The 2nd Immune Cell Therapy Symposium

دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی

دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط انستیتو سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز تحقیقات سرطان- ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی معاونت فناوری ریاست جمهوری در شهر شیراز -مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت برگزار گردید.


انستیتو سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات سرطان با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت فناوری ریاست جمهوری  در نظر دارند دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی را در شیراز با هدف معرفی ایمونوسل تراپی از ابعاد مختلف و اهمیت آن در بیماریهایی مانند سرطان و خودایمنی و همچنین جهت بررسی بخشی از مشکلات موجود دراین زمینه برگزار نمایند. این سمپوزیوم در تاریخ 28 بهمن ماه 1395در مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.

 

محورهای سمپوزیوم:

-درمان با استفاده از سلول های NK
- درمان با استفاده از سلول های CAR T
- درمان با استفاده از سلول های DC