پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران آذر 97

پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران

The 5th Iranian Congress of Medical mycology

پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران

پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

 * چالش های تشخیص در بیماری های قارچی
 * چالش های درمانی و مقاومت های دارویی
 * بیماری های قارچی مشترک دام و انسان
 * پیشگیری و کنترل عفونت های قارچی
 * اپیدمیولوژی بیماری های قارچی
 * فونت های قارچی بیمارستانی
 * روش های تشخیصی نوین
 * مایکوتوکسین ها