دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور بهمن 89

دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور

The 2nd National Biology Congress on Young Researchers

دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش
زیست شناسی عمومی
زیست شناسی عمومی
زیست شناسی جانوری
زیست شناسی گیاهی
دبیری زیست شناسی
فیزیولوژی جانوری
فیزیولوژی گیاهی
و . . .

زیست شناسی سلولی مولکولی
علوم سلولی مولکولی
ژنتیک
بیوتکنولوژی
میکروبیولوژی
بیوشیمی
بیوفیزیک
و . . .

زیست شناسی پزشکی
ژنتیک یزشکی
بیوتکنولوژی پزشکی
سم شناسی پزشکی
ایمنی شناسی پزشکی
خون شناسی پزشکی
ویروس شناسی پزشکی
قارچ شناسی پزشکی
انگل شناسی پزشکی
زیست شناسی پیراپزشکی
مهندسی پزشکی
زیست بهداشت
تغذیه
و . . .

زیست شناسی کشاورزی
گیاه پزشکی
اصلاح
زراعت
گیاهان دارویی
زیست دریا
محیط زیست
اکولوژی
و . . .

زیست شناسی صنعتی
میکروبیولوژی صنعتی
بیوتکنولوژی صنعتی
صنایع غذایی
نانو بیوتکنولوژی
و . . .