اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران خرداد 85

اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران

The First National Congress on Environment, Occupation, and Cancer in Iran

اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۵ تا ۸ خرداد ۱۳۸۵ توسط مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


عنواین مورد بحث:
 

محور های عمومی:

نقش عوامل شیمیایی، بیولوژیک و فیزیکی در بروز سرطان در ایران
نقش شغل و محیط در بروز سرطان در ایران
نقش شیوه زندگی،تغذیه و عوامل ژنتیک در بروز سرطان در ایران

محور های اختصاصی:

آلاینده های زیست محیطی در ایران و سرطان
نقش آلاینده ها ی زیست محیطی در بروز سرطان در کلان شهر های ایران
عوامل محیطی  سرطان زا در کودکان
تغذیه و سرطان
عوامل سرطان زا در بخش کشاورزی- صنایع غذایی
عوامل سرطان زا در بخش صنعت- معدن
عوامل سرطان زا در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
حمل و نقل و واردات مواد سرطان زا
نیروگاهها- انتقال برق فشار قوی و سرطان
نقش عوامل زیان آور محیط کار(فیزیکی–شیمیایی و بیولوژیک)دربروز سرطان های شغلی
عوامل سرطان زا در ارتباط با وقایع اخیر در منطقه: جنگ ایران و عراق- جنگ شیمیایی عراق علیه ایران - فاجعه چرنویل- آلودگی های نفتی- جنگ خلیج فارس و ...
عوامل سرطان زا در بخش خدمات (شهری ، بهداشت ، درمان، آموزش، پژوهش و .... )
شناسیی عوامل سرطان زا در محیط های داخلی (In door)
نقش روشهی آزمیشگاهی در تشخیص عوامل سرطان زای محیطی و شغلی
پرتو ها و سرطان
توکسیکولوژی و سرطان

محورهای  کاربردی:
مدیریت ریسک سرطان در ایران و نقش مسئولین وزارت خانه ها، سازمان ها و ادارات در کاهش عوامل سرطان زا
نقش آموزش و رعایت اصول بهداشت کار در پیشگیری از سرطان
طرح های صنعتی و کشاورزی در کاهش عوامل سرطان زا
ارائه استاندارد ها برای کاهش عوامل سرطان زای محیطی و شغلی
مدیریت مواد زائد سرطان زا