بهمن 97

در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهاي همايش:

طب پيشگيري دريايي

بهداشت دريايي

طب نيروي دريايي

طب زير دريايي و هايپر بار

طب رزم در دريا

طب سفرهاي دريايي

سلامت شغلي در دريا

مديريت پايش ، ارزيابي و درمان بيماري ها در دريا

بهداشت ، امداد و درمان نبردهاي دريايي

امداد و نجات دريايي

مديريت دانش و اطلاعات پزشكي در دريا

اورژانس هاي دريايي

پرستاري و ترياژ در دريا

فناوري هاي نوين طب دريا

مديريت فناوري اطلاعات در دريا

مديريت تجهيزات و اقلام بهداشتي ، امدادي و درماني

مديريت منابع انساني در دريا و ساحل

طب ورزش ها و تفريحات درياييمقالات پذیرش شده در