دومین همایش تازه های بیماری های کودکان مرداد 97

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان

The 2nd New Symposium on Children

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران و کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در شهر تهران برگزار گردید.