اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی) شهریور 97

اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی)

First festival of Iranian medicine (synovial medicine)

اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی)

اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی) در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید.


محورهای تخصصی:

1- آموزش در طب سنتی (ایرانی)
2- پژوهش در طب سنتی (ایرانی)
3- فناوری در طب سنتی (ایرانی)