کنفرانس یک روزه بیماری های شانه و مراقبت های پرستاری اولین آذر 97

کنفرانس یک روزه بیماری های شانه و مراقبت های پرستاری اولین

One day Comorbidity and Nursing Care Conference

کنفرانس یک روزه بیماری های شانه و مراقبت های پرستاری اولین

کنفرانس یک روزه بیماری های شانه و مراقبت های پرستاری اولین در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات زانو و طب ورزش بیمارستان میلاد و گروه ارتوپدی بیمارستان میلاد، دفتر پرستاری و آموزش بیمارستان میلاد در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

آشنایی با آناتومی و کارکردهای شانه

دردهای شانه

آشنایی با بیماری های شانه

روش های درمانی جراحی و غیر جراحی بیماری های شانه

تکنیک های جراحی شانه

مراقبت های پرستاری بعد از عمل جراحی شانه