کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان شهریور 98

کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان

intrernational congress of supportive care of patients with child hood caner

کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان

کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در شهر ارومیه برگزار گردید.


 

محور های کنگره

1-کنترل عوارض عفونی در درمان سرطان
2-کنترل درد در سرطان
3- کنترل تهوع و استفراغ در درمان سرطان
4- پیشگیری از نارسایی ارگان ها در درمان سرطان
5- استفاده از محصولات خونی در درمان سرطان
6- ایمونیزاسیون در سرطان اطفال
7-استفاده از فاکتورهای رشد هماتوپوئیک در درمان سرطان
8-حمایت روانی ازبیماران سرطانی اطفال و خانواده آنان
9-اخلاق پزشکی در درمان سرطان های اطفال