کنگره سراسری پیوند کلیه تیر 87

کنگره سراسری پیوند کلیه

کنگره سراسری پیوند کلیه در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.