سومین همایش سرطان غرب آسیا اسفند ۱۳۹۷

سومین همایش سرطان غرب آسیا

پوستر سومین همایش سرطان غرب آسیا

سومین همایش سرطان غرب آسیا در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ، انجمن علمی سرطان ایران انجمن سرطان ايران در شهر تهران برگزار گردید.