هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران مرداد 97

هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران

Eighteenth Annual Congress of the Iranian Dermatology Association

هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط انجمن متخصصین پوست ایران در شهر تهران برگزار گردید.