بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی اردیبهشت 97

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی

24th Farabi Annual Seminar

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط برگزار گردید.


محورهای مهم سمینار

  • سگمان قدامی 
  • سگمان خلفی 
  • استرابیسم و نوروافتالمولوژی 
  • گلوکوم 
  • پلاستیک و ترمیمی چشم 
  • بیهوشی 
  • اپتومتری