سومین کنگره عناصر کمیاب ایران اسفند 91

سومین کنگره عناصر کمیاب ایران

3rd Congress on Iranian Rare Elementary

سومین کنگره عناصر کمیاب ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در شهر کاشان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره عناصر کمیاب ایران