نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین اسفند 95

نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

9th International Congress of Laboratory and Clinic

نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره :
انتظارات بالین از کیفیت خدمات آزمایشگاهی
آزمایشگاه استاندارد، چشم انداز و رسالت
پانل ها:
بهینه سازی آزمایش های هورمونی
خدمات آزمایشگاهی در باروری و ناباروری
آزمایشگاه استاندارد و کیفیت خدمات
افق های جدید سلولی و مولکولی در بیهوشی
جایگاه تشخیص های آزمایشگاهی در سرطان
تهدیدها و فرصتهای آزمایشگاه، روش های نوین تشخیص طبی
تازه های آزمایشگاهی هپاتیت ها
چالش های بالینی انعقاد خون، بانک خون و آزمایشگاه
اورولوژی-نفرولوژی و آزمایشگاه