بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری اردیبهشت 98

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

20th National Conference on Medical Education and 12th Shahid Motahari Educational Festival

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.


محور همایش:

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی