بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تیر 99

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

21st National Conference on Medical Education

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۹ توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.


 حیطه های همایش:

فعالیت های نوآورانه (توسعه ای) و پژوهش های آموزشی در کلیه مراحل (مشتمل بر آموزش مداوم)، مقاطع و رشته های علوم پزشکی در حیطه های زیر:

 • برنامه ریزی درسی
 • یاددهی و یادگیری
 • ارزیابی دانشجو
 • ارزشیابی دوره و هیات علمی
 • یادگیری الکترونیکی
 • مدیریت و رهبری آموزشی
 • مشاوره و حمایت دانشجویی
 • پژوهش های آموزش علوم پزشکی

 

مهم­ترین اهداف همایش:

 • تبادل نظر و هم اندیشی در مورد عمده ترین چالش های پیش روی توسعه آموزش علوم پزشکی کشور
 • معرفی فعالیت های نوآورانه و پژوهش های آموزشی انجام شده در کشور
 • آشنایی با تازه های علم آموزش پزشکی و تجارب بین المللی در این حوزه
 • ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت های دست اندرکاران حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی در سطح ستادی و دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور

 

 شرکت در این همایش برای چه کسانی مفید است؟

 • رؤسای دانشگاه ها و معاونان آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی
 • رؤسای دانشکده ها و معاونان آموزشی دانشکده های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی
 • مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی
 • کلیه اعضای هیات علمی رشته های علوم پزشکی اعم از علوم پایه و بالینی
 • صاحب نظران، متخصصان و کارشناسان آموزش علوم پزشکی
 • پژوهشگران آموزش علوم پزشکی
 • دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 • دانشجویان مقاطع مختلف رشته های علوم پزشکی

 

 زبان رسمی همایش:

 • فارسی (علاوه بر سخنرانی های کلیدی و سمپوزیوم ها که به زبان انگلیسی برگزار می شود، رویدادهای مختلفی از همایش به صورت موازی و به زبان انگلیسی برگزار می شود)

 

رویدادهای اصلی همایش:

 • سخنرانی های کلیدی
 • کارگاه های پیش و حین همایش
 • جلسات ارایه تجربیات طرح تحول و نوآوری در آموزش
 • جلسات ارایه جشنواره کشوری شهید مطهری
 • سمپوزیوم ها
 • کلینیک های مشاوره
 • جلسات سخنرانی های کوتاه
 • جلسات ارایه پوستر تماتیک
 • جلسات میزگرد
 • جلسات مناظره در موضوعات چالش برانگیز آموزشی