بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران اردیبهشت 97

بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

25th Iranian Congress of Neurology and Clinical Electrophysiology

بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران در شهر تهران برگزار گردید.