اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران اردیبهشت 72

اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

First Congress of Iranian Orthopedic Surgeons Association

اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۲ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۲ توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران در شهر تهران برگزار گردید.