دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران مهر 93

دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

Second Annual Iranian Congress of Orthopedic Surgeons

دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ تا ۲۹ مهر ۱۳۹۳ توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران در شهر رامسر برگزار گردید.